Asset nameAssetidAdminPreviewResource.Type
Zahra Khan102515AdminPreviewN/A
Products120596AdminPreviewN/A
LexisPSL120600AdminPreviewN/A
Quote 3120903AdminPreviewN/A
Quote 4120908AdminPreviewN/A
Product Adoption Specialists121044AdminPreviewN/A
Product Specialists121055AdminPreviewN/A
Online Production Adoption Specialists121065AdminPreviewN/A
Engagements Team121075AdminPreviewN/A
What we do121092AdminPreviewN/A
LexisLibrary121945AdminPreviewN/A
LexisPSL_Quote122195AdminPreviewN/A
Quick Guide PDF122206AdminPreviewN/A
Numbering and Cross Reference PDF122207AdminPreviewN/A
Full User Guide PDF122208AdminPreviewN/A
LexisPSL_Banner_002122212AdminPreviewN/A
TolleyLibrary175337AdminPreviewN/A
TolleyGuidance175349AdminPreviewN/A
Tolley_Banner1175588AdminPreviewN/A
User Guide PDF175601AdminPreviewN/A
Tolley_Quote175604AdminPreviewN/A
TolleyLibrary_Quote175631AdminPreviewN/A
LexisLibrary_Quote175652AdminPreviewN/A
LexisLibrary_Banner175658AdminPreviewN/A
Welsh Content User Guide PDF175660AdminPreviewN/A
Connectors Guide PDF175661AdminPreviewN/A
Scottish Content User Guide PDF175662AdminPreviewN/A
Tolley library banner175903AdminPreviewN/A
Hannah Willoughby176000AdminPreviewN/A
Lynne Davies176094AdminPreviewN/A
Kate O’Carroll176098AdminPreviewN/A
Lexis Draft176111AdminPreviewN/A
Middle East Law176115AdminPreviewN/A
LexisDraft176159AdminPreviewN/A
LexisDraft_Quote176162AdminPreviewN/A
Middle_East_Banner176172AdminPreviewN/A
Middle_East_Quote176174AdminPreviewN/A
Quick Start Guide PDF176177AdminPreviewN/A
LexisLibrary176185AdminPreviewN/A
Region176218AdminPreviewN/A
LN Academy support page176229AdminPreviewN/A
International Sources PDF176273AdminPreviewN/A
Working With Results PDF176274AdminPreviewN/A
Handy Hints Guide PDF176275AdminPreviewN/A
Client Administration Tool PDF176361AdminPreviewN/A
Thank You176456AdminPreviewN/A
EFP User Guide PDF185662AdminPreviewN/A
Full User Guide PDF186380AdminPreviewN/A
LexisLibrary full user guide186536AdminPreviewN/A
About Product Adoption186691AdminPreviewN/A
About Content Support186697AdminPreviewN/A
Charlene Bourliout224509AdminPreviewN/A
Hayley Lloyd224556AdminPreviewN/A
Stephanie Clark224596AdminPreviewN/A
LexisNexis Webinars244381AdminPreviewN/A
Link 1244389AdminPreviewN/A
Link 2244390AdminPreviewN/A
Link 3244391AdminPreviewN/A
LexisNexis_Webinar_Banner_001244868AdminPreviewN/A
UK content245461AdminPreviewN/A
Gearoidin McKenna250143AdminPreviewN/A
Resources250597AdminPreviewN/A
CPD - New SRA Recording Rules251100AdminPreviewN/A
Newsdesk (opens in new window)252124AdminPreviewN/A
Company Dossier (opens in a new website)252194AdminPreviewN/A
Diligence (opens in a new website)252205AdminPreviewN/A
Nexis (opens in a new website)252213AdminPreviewN/A
Theodora Georgiou263441AdminPreviewN/A
Gavin Cummy273644AdminPreviewN/A
LexisAdvance280873AdminPreviewN/A
Lexis.com280879AdminPreviewN/A
LexisSmart Forms283923AdminPreviewN/A
LexisSmart Forms_Banner283958AdminPreviewN/A
Emma Richardson308648AdminPreviewN/A
Tax Analysts308654AdminPreviewN/A
Tax Analyst Banner308670AdminPreviewN/A
Treaties Guide PDF308746AdminPreviewN/A
Quick Start Guide PDF308925AdminPreviewN/A
Scott Nicholson310356AdminPreviewN/A
LexisLibrary for Academic311548AdminPreviewN/A
Anna Bohringer311923AdminPreviewN/A
Link 4327468AdminPreviewN/A
Trainee Training Support339193AdminPreviewN/A
Louise Coleman339419AdminPreviewN/A
Alison Rae339425AdminPreviewN/A
Banner 1402543AdminPreviewN/A
LexisSmart Precedents428759AdminPreviewN/A
LexisSmart Precedents_Banner428922AdminPreviewN/A
Home59483AdminPreviewN/A
404 Page Not Found59485AdminPreviewN/A
Training and Support59572AdminPreviewN/A
About Us59630AdminPreviewN/A
Resources we provide59632AdminPreviewN/A
Quote 259732AdminPreviewN/A
Quote 159733AdminPreviewN/A
About Us59843AdminPreviewN/A
Bronnen59847AdminPreviewN/A
Corporate culture59851AdminPreviewN/A
Whitepaper_mergers_aquisitions 59859AdminPreviewN/A
Whitepaper59860AdminPreviewN/A
Compliance Professional Dag, 1 oktober 59867AdminPreviewN/A
Logo #159879AdminPreviewN/A
Logo #259880AdminPreviewN/A
Logo #359881AdminPreviewN/A
Logo #459882AdminPreviewN/A
Social media59912AdminPreviewN/A
Market information59916AdminPreviewN/A
Online & offline news59920AdminPreviewN/A
Sanction & PEP lists59924AdminPreviewN/A
Patent information59928AdminPreviewN/A
Company information59932AdminPreviewN/A
International legal information59936AdminPreviewN/A
Biographies59940AdminPreviewN/A
News archive59944AdminPreviewN/A
Producten59950AdminPreviewN/A
Productoverzicht60117AdminPreviewN/A
Productoverzicht60119AdminPreviewN/A
Newsroom60145AdminPreviewN/A
Onze bronnen60803AdminPreviewN/A
Our sources60810AdminPreviewN/A
Different sources for every need60813AdminPreviewN/A
Stay informed about new sources60814AdminPreviewN/A
LexisNexis60820AdminPreviewN/A
Nexis60847AdminPreviewN/A
Gain competitive & market insight60848AdminPreviewN/A
Enrich business development60849AdminPreviewN/A
Monitor your brand60850AdminPreviewN/A
Control costs60851AdminPreviewN/A
Contact Us60907AdminPreviewN/A
Ik werk in61006AdminPreviewN/A
Ik zoek naar61241AdminPreviewN/A
Media en Entertainment61245AdminPreviewN/A
Ik ben bezig met61247AdminPreviewN/A
Media monitoring en media analyses61251AdminPreviewN/A
Technologie61280AdminPreviewN/A
Retail61282AdminPreviewN/A
Zakelijke & financiële dienstverlening61284AdminPreviewN/A
Non-profit 61286AdminPreviewN/A
Overheid61288AdminPreviewN/A
Juridische dienstverlening61290AdminPreviewN/A
Onderwijs61294AdminPreviewN/A
Zorg61296AdminPreviewN/A
Bedrijfsinformatie61298AdminPreviewN/A
Reputatiemanagement61302AdminPreviewN/A
Research61306AdminPreviewN/A
Interne nieuwsvoorziening61310AdminPreviewN/A
Screenen van personen en organisaties61314AdminPreviewN/A
Internationale juridische informatie61318AdminPreviewN/A
IP Management61322AdminPreviewN/A
Internationale juridische informatie61324AdminPreviewN/A
Bedrijfs- en marktinformatie61326AdminPreviewN/A
Patentinformatie61328AdminPreviewN/A
Sanctie- en PEP-lijsten61332AdminPreviewN/A
Biografieën61336AdminPreviewN/A
Nieuwsarchief61340AdminPreviewN/A
Kranten en tijdschriften61344AdminPreviewN/A
Webnieuws en social media61348AdminPreviewN/A
Company Dashboard61352AdminPreviewN/A
Company Dossier61354AdminPreviewN/A
IP DataDirect:IPDD61358AdminPreviewN/A
Krantenbank61362AdminPreviewN/A
Lexis Diligence61364AdminPreviewN/A
LexisNexis Academic61368AdminPreviewN/A
LexisNexis Newsdesk61372AdminPreviewN/A
MediaPortal61376AdminPreviewN/A
Nexis61384AdminPreviewN/A
PatentOptimizer61386AdminPreviewN/A
Publisher61390AdminPreviewN/A
TotalPatent61394AdminPreviewN/A
PatentAdvisor61398AdminPreviewN/A
Print en Online 61403AdminPreviewN/A
Radio en TV61407AdminPreviewN/A
Voor uitgevers61411AdminPreviewN/A
LexisNexis61415AdminPreviewN/A
Evenementen61419AdminPreviewN/A
Nieuws61421AdminPreviewN/A
Webinars61425AdminPreviewN/A
Geschiedenis61432AdminPreviewN/A
Management team61436AdminPreviewN/A
Partnerships61440AdminPreviewN/A
Carrière61444AdminPreviewN/A
Nexis61541AdminPreviewN/A
Nexis61543AdminPreviewN/A
Nexis61544AdminPreviewN/A
Nexis61545AdminPreviewN/A
Nexis61546AdminPreviewN/A
nexis-quotes61552AdminPreviewN/A
Publisher61573AdminPreviewN/A
Publisher61601AdminPreviewN/A
benefit one61608AdminPreviewN/A
benefit two61609AdminPreviewN/A
benefit three61611AdminPreviewN/A
benefit four61613AdminPreviewN/A
White-Paper-KNMG61659AdminPreviewN/A
Brochure 61662AdminPreviewN/A
Publisher-quote61675AdminPreviewN/A
Nexis61720AdminPreviewN/A
media-analyses61724AdminPreviewN/A
Publisher61727AdminPreviewN/A
Newsdesk61728AdminPreviewN/A
MediaPortal61729AdminPreviewN/A
Grafische_Analyse61731AdminPreviewN/A
Alerts61732AdminPreviewN/A
Delen61733AdminPreviewN/A
Krantenbank61740AdminPreviewN/A
krantenbank61753AdminPreviewN/A
Casestudy_Artvelde61755AdminPreviewN/A
Brochure_Academic61757AdminPreviewN/A
Krantenbank_poster61759AdminPreviewN/A
Quote161762AdminPreviewN/A
voordeel 161764AdminPreviewN/A
voordeel 261767AdminPreviewN/A
Carousel and Polaroid62031AdminPreviewN/A
Nexis62046AdminPreviewN/A
Nexis62047AdminPreviewN/A
Nexis62049AdminPreviewN/A
Nexis62050AdminPreviewN/A
Polaroid Image 162061AdminPreviewN/A
Polaroid Image 262062AdminPreviewN/A
Polaroid Image 362063AdminPreviewN/A
Polaroid Image 462064AdminPreviewN/A
Related Case Studies62070AdminPreviewN/A
Related Articles62075AdminPreviewN/A
Two columns case study62080AdminPreviewN/A
Recommended Products & Solutions62084AdminPreviewN/A
Two columns bio page62089AdminPreviewN/A
Two columns news article62093AdminPreviewN/A
Two columns case study62102AdminPreviewN/A
Related Case Studies62106AdminPreviewN/A
Recommended Products & Solutions62111AdminPreviewN/A
LexisNexis Launches LexisNexis Newsdesk62275AdminPreviewN/A
Artikel: Risico's van sponsoring 62279AdminPreviewN/A
Product Finder Page62293AdminPreviewN/A
LexisNexis over risk op BNR Nieuwsradio62312AdminPreviewN/A
Artikel: Zoek en gij zult vinden62316AdminPreviewN/A
LexisNexis Business Intelligence Solutions gaat internationaal62320AdminPreviewN/A
LexisNexis lanceert de Human Trafficking Awareness Index, ter ondersteuning van Wereldwijde Anti-Mensenhandel62324AdminPreviewN/A
Infographic: LexisNexis monitorde de Tour de France62328AdminPreviewN/A
Spotting the early warning signs of a company’s impending financial collapse62332AdminPreviewN/A
Waarom zou u nog langer voor content betalen?62338AdminPreviewN/A
Groot internationaal nieuwsarchief62350AdminPreviewN/A
Toegang tot branche- en bedrijfsinformatie62351AdminPreviewN/A
Doeltreffend onderzoek62353AdminPreviewN/A
Sidebar Top62355AdminPreviewN/A
RHS - Related Links62364AdminPreviewN/A
RHS - Related Links62371AdminPreviewN/A
RHS - Related Links62376AdminPreviewN/A
RHS - Related Links62381AdminPreviewN/A
RHS - Related Links62386AdminPreviewN/A
RHS - Related Links62391AdminPreviewN/A
RHS - Related Links62396AdminPreviewN/A
RHS - Related Links62401AdminPreviewN/A
RHS - Related Links62406AdminPreviewN/A
Company Dashboard62414AdminPreviewN/A
Nederlandstalig nieuws62415AdminPreviewN/A
Mutaties KvK rapporten 62417AdminPreviewN/A
Marktrapporten van ‘Feiten en Cijfers’62418AdminPreviewN/A
Uitgebreide biografische informatie62419AdminPreviewN/A
Nexis62424AdminPreviewN/A
Alert mogelijkheden62425AdminPreviewN/A
Eenvoudige bronselectie62427AdminPreviewN/A
Analyses62428AdminPreviewN/A
Tegelijk zoeken in offline en online bronnen62429AdminPreviewN/A
Search62500AdminPreviewN/A
logo-162556AdminPreviewN/A
logo-262557AdminPreviewN/A
logo-362558AdminPreviewN/A
logo-462559AdminPreviewN/A
logo-562560AdminPreviewN/A
logo-662561AdminPreviewN/A
Krantenbank62564AdminPreviewN/A
De landelijke dagbladen doorzoekbaar62565AdminPreviewN/A
Meerdere modules, voor een product op maat62567AdminPreviewN/A
Start met onderzoek62568AdminPreviewN/A
Onderbouwing en achtergrond62569AdminPreviewN/A
logo-162570AdminPreviewN/A
logo-262571AdminPreviewN/A
logo-362573AdminPreviewN/A
logo-462574AdminPreviewN/A
logo-562575AdminPreviewN/A
logo-662576AdminPreviewN/A
LexisNexis® Publisher62582AdminPreviewN/A
training@lexisnexis.co.uk62705AdminPreviewN/A
Tom Ogburn62773AdminPreviewN/A
Company Dossier62984AdminPreviewN/A
Gain competitive & market insight62985AdminPreviewN/A
Enrich business development62986AdminPreviewN/A
Monitor your brand62987AdminPreviewN/A
Control costs62988AdminPreviewN/A
Lexis Newsdesk62999AdminPreviewN/A
Altijd op de hoogte63000AdminPreviewN/A
Efficiënt zoeken63001AdminPreviewN/A
Ontdek trends63002AdminPreviewN/A
App beschikbaar63003AdminPreviewN/A
Meet the Team63010AdminPreviewN/A
Lexis Diligence63381AdminPreviewN/A
benefit one63382AdminPreviewN/A
benefit two63384AdminPreviewN/A
benefit three63385AdminPreviewN/A
benefit four63386AdminPreviewN/A
Klantcases 63396AdminPreviewN/A
LexisNexis Academic een must voor studenten63400AdminPreviewN/A
right-hand-side63408AdminPreviewN/A
Gallup GmbH zet de research- oplossingen van LexisNexis® in63414AdminPreviewN/A
right-hand-side63418AdminPreviewN/A
KNMG snel voorzien van relevant nieuws door LexisNexis63422AdminPreviewN/A
right-hand-side63427AdminPreviewN/A
right-hand-side63434AdminPreviewN/A
Door LexisNexis is de KNVB goed op de hoogte63438AdminPreviewN/A
right-hand-side63443AdminPreviewN/A
Siemens AG zet de research­ oplossingen van LexisNexis® in63447AdminPreviewN/A
Case Study - Siemens63456AdminPreviewN/A
Case Study - Artevelde63458AdminPreviewN/A
benefit-263497AdminPreviewN/A
benefit-163499AdminPreviewN/A
Lexis Newsdesk63535AdminPreviewN/A
Privacy Statement63634AdminPreviewN/A
Terms and conditions63639AdminPreviewN/A
Bron163669AdminPreviewN/A
bron263670AdminPreviewN/A
bron363671AdminPreviewN/A
bron463672AdminPreviewN/A
bron563673AdminPreviewN/A
bron663674AdminPreviewN/A
bron763675AdminPreviewN/A
bron863676AdminPreviewN/A
bron963677AdminPreviewN/A
bron1063678AdminPreviewN/A
Risk en Compliance webinars63716AdminPreviewN/A
Nexis_Quote_263724AdminPreviewN/A
Nexis_Quote_363725AdminPreviewN/A
Newsdesk_Quote63729AdminPreviewN/A
Newsdesk_Quote63730AdminPreviewN/A
Newsdesk_Quote_263731AdminPreviewN/A
Newsdesk_Quote_363732AdminPreviewN/A
Maak resultaten van campagnes inzichtelijk63757AdminPreviewN/A
MediaPortal63761AdminPreviewN/A
Trends en ontwikkelingen in beeld63762AdminPreviewN/A
Media monitoring63763AdminPreviewN/A
Visualiseren en analyseren63764AdminPreviewN/A
Quote_companydashboard63767AdminPreviewN/A
Quote_companydashboard263768AdminPreviewN/A
Quote_companydashboard363769AdminPreviewN/A
Quote_companydashboard363770AdminPreviewN/A
Quote_Companydossier163771AdminPreviewN/A
Quote_Companydossier263772AdminPreviewN/A
Quote_Academic163773AdminPreviewN/A
Quote_Publisher363775AdminPreviewN/A
Quote 263776AdminPreviewN/A
TotalPatent63796AdminPreviewN/A
Patent _documenten_full-text63797AdminPreviewN/A
“Visualiseer_en_vergelijk”63798AdminPreviewN/A
Personaliseer uw onderzoek63799AdminPreviewN/A
Monitor_de_industrietak63800AdminPreviewN/A
Patent Advisor63810AdminPreviewN/A
Onderzoek de examiner63811AdminPreviewN/A
Vergelijk binnen de art unit63812AdminPreviewN/A
Voorkom office-actions63813AdminPreviewN/A
Litigation63814AdminPreviewN/A
Uitgebreide octrooi-informatie in bulk63843AdminPreviewN/A
Patentdocumenten in WIPO-standaard63844AdminPreviewN/A
Dagelijkse updates van internationale octrooibureaus63845AdminPreviewN/A
Aanlevering en updates van patent documenten63846AdminPreviewN/A
IPDD63847AdminPreviewN/A
Quote_Media monitoring en analyse1 63878AdminPreviewN/A
Quote_Media monitoring en analyse263879AdminPreviewN/A
Quote_Media monitoring en analyse363880AdminPreviewN/A
Quote_Research163881AdminPreviewN/A
Quote_Research263882AdminPreviewN/A
Quote_Research363883AdminPreviewN/A
Quote_Screenen van personen en organisaties163884AdminPreviewN/A
Quote_Screenen van personen en organisaties263885AdminPreviewN/A
Quote_Screenen van personen en organisaties363886AdminPreviewN/A
whitepaper_media_coverage63896AdminPreviewN/A
Quote_Reputatiemanagement163905AdminPreviewN/A
Quote_Reputatiemanagement263906AdminPreviewN/A
Quote_Reputatiemanagement363907AdminPreviewN/A
Quote_Patent management163908AdminPreviewN/A
Quote_Patent management263909AdminPreviewN/A
Quote_Interne nieuwsvoorziening163910AdminPreviewN/A
Quote_Interne nieuwsvoorziening263911AdminPreviewN/A
Quote_Interne nieuwsvoorziening363912AdminPreviewN/A
Sitemap63993AdminPreviewN/A
Veel gestelde vragen64060AdminPreviewN/A
Media Monitoring 64070AdminPreviewN/A
Whitepaper 64161AdminPreviewN/A
Quickcard64162AdminPreviewN/A
Research-Librarians64163AdminPreviewN/A
brochure_Newsdesk64178AdminPreviewN/A
Whitepaper_leveraging_big_data64182AdminPreviewN/A
Brochure Lexis Diligence64183AdminPreviewN/A
Whitepaper_monitoring suppliers 64200AdminPreviewN/A
Whitepaper_Early_warning64201AdminPreviewN/A
Whitepaper_AML_ABC64202AdminPreviewN/A
Whitepaper_DNB_Guidance64203AdminPreviewN/A
Whitepaper_media_effect64204AdminPreviewN/A
Brochure_CompanyDashboard64209AdminPreviewN/A
Brochure_CompanyDossier64210AdminPreviewN/A
Brochure_nexis64211AdminPreviewN/A
Brochure_CompanyDossier64216AdminPreviewN/A
Brochure_CompanyDashboard64217AdminPreviewN/A
Brochure_nexis64218AdminPreviewN/A
Brochure_academic64221AdminPreviewN/A
Whitepaper_mediamonitoring64223AdminPreviewN/A
Inkoop64224AdminPreviewN/A
Grote nieuwsdekking64232AdminPreviewN/A
Trendmonitoring64233AdminPreviewN/A
Lexis.com64234AdminPreviewN/A
Trending topics64235AdminPreviewN/A
Reputatiemanagement64236AdminPreviewN/A
Efficiency & time management64237AdminPreviewN/A
Professionele mediamonitoring64239AdminPreviewN/A
Uiterst krachtige zoekmachine64240AdminPreviewN/A
News alerts64241AdminPreviewN/A
ROI meten64242AdminPreviewN/A
Gerichter PR bedrijven64243AdminPreviewN/A
Mediamonitoring en media aandacht64244AdminPreviewN/A
Delen met één muisklik64245AdminPreviewN/A
Transparante kosten64247AdminPreviewN/A
Extra service: gratis training64248AdminPreviewN/A
Maatwerkoplossingen64249AdminPreviewN/A
Lexis Library64255AdminPreviewN/A
Lexis.com64261AdminPreviewN/A
PSL64262AdminPreviewN/A
Lexis Middle East Law64263AdminPreviewN/A
Juris Classeur64264AdminPreviewN/A
Lexis Library64265AdminPreviewN/A
Lexis.com64266AdminPreviewN/A
PSL64267AdminPreviewN/A
Lexis Middle East Law64268AdminPreviewN/A
Juris Classeur64269AdminPreviewN/A
Lexis Library64270AdminPreviewN/A
whitepaper_USPC64279AdminPreviewN/A
Lexis Diligence64289AdminPreviewN/A
Nexis64297AdminPreviewN/A
LexisNexis Newsdesk64309AdminPreviewN/A
Werken bij LexisNexis64326AdminPreviewN/A
Whitepaper_mediamonitoring64359AdminPreviewN/A
logo-164366AdminPreviewN/A
logo-264367AdminPreviewN/A
logo-364368AdminPreviewN/A
logo-464369AdminPreviewN/A
logo-564370AdminPreviewN/A
logo-664371AdminPreviewN/A
All learning styles 64373AdminPreviewN/A
Complete bronnenset64374AdminPreviewN/A
Auteursrechten geregeld 64375AdminPreviewN/A
Direct inzicht 64376AdminPreviewN/A
Company Dashboard64383AdminPreviewN/A
Krantenbank64395AdminPreviewN/A
Media Analyses64428AdminPreviewN/A
Interne nieuwsvoorziening64438AdminPreviewN/A
Bedrijfsinformatie64448AdminPreviewN/A
Whitepaper64536AdminPreviewN/A
Screenen personen organisaties screenen64541AdminPreviewN/A
Reputatiemanagement64563AdminPreviewN/A
Research64571AdminPreviewN/A
Bewaak uw imago: screenen!64618AdminPreviewN/A
Houd ontwikkelingen op de voet bij64619AdminPreviewN/A
Actuele kennis én inzicht64620AdminPreviewN/A
Screenen = verplicht64621AdminPreviewN/A
Risk- en reputatiemanage- ment specialist64622AdminPreviewN/A
Altijd up-to-date64638AdminPreviewN/A
Alle media in één database64639AdminPreviewN/A
Toegang tot onze archieven64640AdminPreviewN/A
Kennis en inzicht64641AdminPreviewN/A
Interne nieuwsvoorziening64642AdminPreviewN/A
Auteursrechten? Check!64643AdminPreviewN/A
Grootste bedrijfsinformatie database64644AdminPreviewN/A
Screenen van personen en organisaties64645AdminPreviewN/A
Eén muisklik: alle informatie64650AdminPreviewN/A
Bij de wet verplicht64651AdminPreviewN/A
Veilige audit trail64652AdminPreviewN/A
Risk management64653AdminPreviewN/A
Imagobescherming64654AdminPreviewN/A
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)64655AdminPreviewN/A
Kostenreductie64656AdminPreviewN/A
Management team64683AdminPreviewN/A
PatentOptimizer® 64695AdminPreviewN/A
Controleer terminologie64698AdminPreviewN/A
Inzicht in sterktes en zwaktes 64699AdminPreviewN/A
logo-164705AdminPreviewN/A
logo-264706AdminPreviewN/A
logo-364707AdminPreviewN/A
logo-464708AdminPreviewN/A
logo-564709AdminPreviewN/A
logo-664710AdminPreviewN/A
Lexis Newsdesk64741AdminPreviewN/A
brochure_Newsdesk64742AdminPreviewN/A
Whitepaper_leveraging_big_data64743AdminPreviewN/A
Brochure_MediaPortal64744AdminPreviewN/A
Whitepaper_media_effect64745AdminPreviewN/A
Brochure_CompanyDossier64748AdminPreviewN/A
Brochure_CompanyDashboard64749AdminPreviewN/A
Brochure_nexis64750AdminPreviewN/A
Lexis Newsdesk64751AdminPreviewN/A
Whitepaper_leveraging_big_data64752AdminPreviewN/A
Whitepaper_monitoring suppliers 64753AdminPreviewN/A
Whitepaper_Early_warning64754AdminPreviewN/A
Whitepaper_AML_ABC64755AdminPreviewN/A
Whitepaper_DNB_Guidance64756AdminPreviewN/A
brochure_Newsdesk64757AdminPreviewN/A
Brochure Lexis Diligence64758AdminPreviewN/A
Case Study - Siemens64759AdminPreviewN/A
Nexis_Brochure 64760AdminPreviewN/A
Research-Librarians64761AdminPreviewN/A
Casestudy_Artvelde64762AdminPreviewN/A
Brochure_Academic64763AdminPreviewN/A
Nexis_Brochure 64764AdminPreviewN/A
Case Study - Siemens64765AdminPreviewN/A
Whitepaper 64766AdminPreviewN/A
Quickcard64767AdminPreviewN/A
Research-Librarians64768AdminPreviewN/A
Nexis_Brochure 64769AdminPreviewN/A
Casestudy_Artvelde64770AdminPreviewN/A
Whitepaper64771AdminPreviewN/A
Lexis Newsdesk64772AdminPreviewN/A
Whitepaper_leveraging_big_data64773AdminPreviewN/A
Patent Quality Now or Never Whitepaper64778AdminPreviewN/A
Evenementen64790AdminPreviewN/A
Patent Quality Now or Never Whitepaper64797AdminPreviewN/A
Patent Quality Now or Never Whitepaper64799AdminPreviewN/A
Patent Quality Now or Never Whitepaper64800AdminPreviewN/A
Patent Quality Now or Never Whitepaper64801AdminPreviewN/A
White paper IP5 not enough feb 201464802AdminPreviewN/A
White paper IP5 not enough feb 201464812AdminPreviewN/A
White paper IP5 not enough feb 201464813AdminPreviewN/A
White paper IP5 not enough feb 201464814AdminPreviewN/A
White paper IP5 not enough feb 201464815AdminPreviewN/A
TotalPatent_Brochure64817AdminPreviewN/A
PatentAdvisor_Brochure64818AdminPreviewN/A
Ip-Direct-Brochure64819AdminPreviewN/A
Tom Ogburn64845AdminPreviewN/A
PatentOptimizer_Brochure_Englisch64851AdminPreviewN/A
TotalPatent_Brochure64852AdminPreviewN/A
PatentAdvisor_Brochure64853AdminPreviewN/A
Ip-Direct-Brochure64854AdminPreviewN/A
Andrew Stratton64855AdminPreviewN/A
PatentStrategies64859AdminPreviewN/A
Vind de niche64871AdminPreviewN/A
Licenties onderzoeken64872AdminPreviewN/A
Strategische ontwikkelingen64873AdminPreviewN/A
Concurrentie onderzoek64875AdminPreviewN/A
PatentStrategies64876AdminPreviewN/A
Patent Quality Now or Never Whitepaper64877AdminPreviewN/A
White paper IP5 not enough feb 201464878AdminPreviewN/A
PatentStrategies_Brochure64879AdminPreviewN/A
Support & Training64880AdminPreviewN/A
logo-664887AdminPreviewN/A
Logo #764890AdminPreviewN/A
Logo #864891AdminPreviewN/A
Logo #964892AdminPreviewN/A
Logo #1064893AdminPreviewN/A
Logo #1164894AdminPreviewN/A
Logo #1264895AdminPreviewN/A
bron1164896AdminPreviewN/A
bron1264897AdminPreviewN/A
Brochure Lexis Diligence64898AdminPreviewN/A
Whitepaper_monitoring suppliers 64899AdminPreviewN/A
Whitepaper_Early_warning64900AdminPreviewN/A
Whitepaper_AML_ABC64901AdminPreviewN/A
Whitepaper_DNB_Guidance64902AdminPreviewN/A
PatentStrategies_Brochure64915AdminPreviewN/A
Krantenbank_Quickcard64930AdminPreviewN/A
Nexis AS70525AdminPreviewN/A
What we do70538AdminPreviewN/A
Suzanne Tanser71363AdminPreviewN/A
Gemma Hamshar71368AdminPreviewN/A
Aarika Au74445AdminPreviewN/A
Amanpreet Sunner76764AdminPreviewN/A
Amber Dagnall76790AdminPreviewN/A
David Smith76794AdminPreviewN/A
Helen Roe77709AdminPreviewN/A
James Dennis79347AdminPreviewN/A
Pim Sunner81908AdminPreviewN/A
Sue Fachiri99531AdminPreviewN/A